Ga naar de inhoud

Algemene Voorwaarden

Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist en zijn/haar cliënt inzake behandeling en/of het leveren van diensten. Onder cliënt wordt verstaan alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op de voicemail, of via de e-mail te worden gedaan.

Tarieven
Diëtetiek is opgenomen in de basisverzekering, voor drie klokuren per kalenderjaar. In sommige gevallen zijn extra uren diëtetiek opgenomen in een aanvullende polis. Diëtist Petra hanteert de tarieven voor diëtetiek zoals is afgesproken met de zorgverzekeraars. Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een uittoeslag, ongeacht reisafstand en reistijd. Voor de meest actuele tarieven kunt u kijken op de pagina Vergoeding en Tarief.

Beëindigen behandeling
De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie voorziet. De cliënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.

Betaling en declaraties
De diëtist zal indien mogelijk de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de cliënt een factuur. In dat geval is de cliënt zelf betaling verschuldigd, met een betalingstermijn van 14 dagen.

Uitblijven van betaling
Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de cliënt. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Incasso
De diëtist is in het hierboven onder artikel “Uitblijven van betaling” vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00. Indien hierna door de cliënt nog steeds niet tot betaling wordt overgegaan, wordt een incassobureau ingeschakeld.

Verschuldigdheid
Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

Aansprakelijkheid
Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Diëtist Petra sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

Klachten
Diëtist Petra doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met de diëtist. Misschien komt u er samen al uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. Het beste is om hier een aparte afspraak voor te maken, zodat uw behandelaar voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing.

Klachten die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij de het Klachtenloket Paramedici. Dit is geregeld in de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Dit kan via de website, www.klachtenloketparamedici.nl. Het klachtenloket is ook telefonisch bereikbaar: 030-3100929 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of per mail info@klachtenloketparamedici.nl.

Privacy
In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn de belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland vastgelegd. Voorheen was dat in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De AVG geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Diëtist Petra handelt conform deze wet.

Wijziging van algemene voorwaarden en tarieven
Diëtist Petra is gerechtigd de Algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen. Per 1 januari van elk nieuw kalenderjaar worden de tarieven aangepast aan de door de zorgverzekeraars vastgestelde tarieven.

Oranjepad 12
Nieuwerkerk aan den IJssel

Sportlaan 3 a
Moordrecht

06 82 18 60 77
van 08:00 tot 20:00

petra@dietistpetra.nl